OFERTA

OFERTA

OFERTA

Hanesto producent piór i wałów ślimakowych

Ogólne warunki sprzedaży

biuro@hanesto.pl

tel. 517 976 229

RODO i polityka prywatności

Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych . Więcej informacji w  RODO i polityka prywatności. 
Oraz ogólne warunki sprzedaży.

© Copyright 2019 Hanesto.pl  All Right Reserved.

Imię i Nazwisko
Twój e-mail:
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Adres: ul. Nowa 24a 63-330 Dobrzyca

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Administratorem danych osobowych w firmie Hanesto:

Jest HANESTO TS Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy ul. Nowa 24a, 63-330

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

a) Zawieranie i realizacja umów, zamówień oraz wykonywanie przez nas usług. Dostarczanie towarów Klientom, realizacja płatności oraz obsługa reklamacji.

b) Wystawienie i realizowanie faktur.

c) Przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych.

d) Dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

e) Weryfikacja wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej naszych Klientów. W celu zabezpieczenia należnych płatności. Uzasadnione interesem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

f) Działania marketingowe oraz przekazywanie informacji handlowych.

g) procesy rekrutacyjne pracowników.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

b) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych 95/46/WE

c) Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

a) Podmioty, z którymi zawarta została umowę współpracy (Przetwarzający dane), banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy hostingowi.

b) Firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.

c) Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

d) Organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).

e) Niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

a) Do odwołania zgody w przypadku jej udzielenia.

b) W zakresie realizacji usług oraz rozliczeń finansowych do 6 lat.
 

INFORMACJA O PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZECHOWYWANE:

a) Prawo żądania dostępu do danych osobowych,

b) Prawo żądania sprostowania danych osobowych,

c) Prawo żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

e) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

g) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie dotyczące danych przetwarzanych na podstawie zgody.
 

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH:

a) Zbierane na podstawie wymogu ustawowego.

b) Zbierane za zgodą.
 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI- n/d.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES serwisu internetowego prowadzonego w domenach posiadanych przez HANESTO TS Sp. z o.o.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument reguluję Politykę prywatności i plików „cookies” serwisów internetowych prowadzonych w domenach:

 a) https://hanesto.pl

 b) https://hanesto.com

(zwanych dalej serwisami). Hanesto dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisów.

2. Niniejszy dokument serwisów internetowych ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisów.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisów internetowych jest HANESTO TS Sp. z o.o.  z siedzibą w Dobrzycy, ul. Nowa 24a,  63-330 Dobrzyca ,NIP 6080122658, KRS: 0001023528

4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych), oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

5. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

 b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

 e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Każdorazowo cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych rzez Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie Internetowym i znajduje swoje oparcie w przepisach prawa. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

a) nawiązywanie i realizacja kontaktu w celu udzielenie odpowiedzi,

b) wysłanie folderu informacyjnego,

c) realizacji zamówień w sklepach internetowych,

d) marketing własnych produktów lub usług Administratora,

e) poprawa jakości świadczonych usług,

f) statystycznych,

 g) wysyłania newsletterów,

h) dochodzenie i ustalanie roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Administrator może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Serwisu internetowego:

a) imię,

b) nazwisko,

c) login,

d) adres zamieszkania lub adres dostawy,

e) numer telefonu kontaktowego,

 f) adres e-mail,

 g) IP urządzenia.

3. Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z :

 a) hostingiem,

 b) administracją,

 c) utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisami,

 d) realizacją zamówień w sklepach internetowych,

 e) dochodzeniem i ustalaniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

f) wysyłaniem newslettera.

 4. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwisy. NEWSLETTER Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania wyłącznie adresu email. Do tego celu przeznaczony jest moduł NEWSLETTER dostępny na stronie głównej serwisu hanesto.pl Uzyskane w ten sposób dane adresowe dodawane są do listy mailingowej Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji usługi. Adresy e-mail dopisane do listy mailingowej wykorzystywane są w celu wysłania danemu użytkownikowi nowego Newslettera.  Hanesto zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newslettera. Mogą to być w szczególności informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne informacje handlowe. Żadne dane użytkowników newsletterów nie są przekazywane osobom trzecim.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” to niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisów. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisów internetowych. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowych Hanesto i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez te strony i jej podstrony w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

3. Cookies używane są w celu:

 a) optymalizacji korzystania ze stron internetowych,

b) gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych,

c) przechowywania identyfikatorów sesji które są niezbędne w komunikacji z serwerem i umożliwia pracę z aplikacjami,

d) przechowywania identyfikatorów sesji które są niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie ( sklepie). Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryn. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej.

4. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych Hanesto  i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych. W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem serwisów pod adresem: biuro@hanesto.pl

 PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 Podanie danych osobowych prze Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek w wielu okolicznościach niezbędne do realizacji umowy, kontaktu lub innego żądania Usługobiorców oraz Klientów. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawach wskazanych w art. 6 ust. 1 RODO w celu:

a) nawiązywanie i realizacja kontaktu w celu udzielenie odpowiedzi,

b) przesłania folderu informacyjnego,

c) realizacji zamówień w sklepach internetowych,

 d) marketingu produktów i usług Administratora,

 e) poprawy jakości świadczonych usług,

 f) statystycznym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwisy internetowe mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów Internetowych należących do HANESTO TS Sp. z o.o.

2. Usługodawca zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności i plików