OFERTA

OFERTA

OFERTA

Hanesto producent piór i wałów ślimakowych

Ogólne warunki sprzedaży (OWS)

§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których producentem i sprzedawcą jest HANESTO TS Sp. z o.o.  z siedzibą w Dobrzycy, ul. Nowa 24a,  63-330 Dobrzyca ,NIP 6080122658, KRS: 0001023528

2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez HANESTO TS Sp. z o.o. w tym również umów zawieranych w formie mailowego, sms-owego lub  pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.

3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie firmy lub na stronie internetowej www.hanesto.pl

4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

7. Postanowienia niniejszego dokumentu nie mają zastosowania do umów sprzedaży zawartej z konsumentem.

§ 2

1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: Sprzedający –HANESTO TS Sp. z o.o.  z siedzibą w Dobrzycy, ul. Nowa 24a,  63-330 Dobrzyca ,NIP 6080122658, KRS: 0001023528

2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

 3. Termin płatności - dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.

4. Produkt, towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5. Zamówienie - oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem, smsem lub e – mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT lub paragonu oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

6. Potwierdzenie – pisemne, mailowe lub sms-owe oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

 

§ 3

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.

2. Przed dokonaniem zakupu, Kupujący powinien zapoznać się z ofertą handlową Sprzedającego oraz dołożyć staranności w wyborze zamawianego produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dokonany przez Kupującego wybór, przeznaczenie czy zastosowanie produktów nabytych od Sprzedawcy.

3. Produkty Sprzedawcy dostarczane są zgodnie z podstawowymi wymaganiami wskazanych norm i specyfikacji technicznych. Dodatkowe wymagania winny być jednoznacznie uzgodnione i zapisane w potwierdzeniu zamówienia.

4. O ile Strony nie ustalą inaczej dopuszczalna jest tolerancja ilościowa +/- 10% dla każdej pozycji i całości zamówienia.

5. Zamówienie Kupującego powinno zwierać następujące dane:
a. Nazwę Kupującego - wraz z wskazaniem dokładnego adresu,
b. Numer NIP lub odpowiednik,
c. Wskazanie numeru oferty jeśli dotyczy,
d. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty ,
e. Ilość zamówionego towaru
f. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.

6. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, listownie lub sms). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

7. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach o których mowa w §3 ust.2 OWS.

8. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

9. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, powódź, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia wynikające z postanowień prawa energetycznego.

§ 4

1. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.

2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

3. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki EXW (INCOTERMS 2010) przy zachowaniu standardowego opakowania Sprzedającego.

4. Kupujący ma obowiązek odbioru towarów zgodnie z zawartą umową sprzedaży. Zmiana daty odbioru produktu wymaga zgody Sprzedającego.

5. Kupującemu nie przysługują wobec Sprzedającego roszczenia związane z postojem samochodu przed i po załadunku.

6. Sprzedający ma prawo odmówić wydania produktów osobie, która nie posiada stosownego upoważnienia Kupującego lub nie wylegitymowała się dokumentem tożsamości.

§ 5

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.

3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do:
a. naliczenia i żądania zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki,
b. żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień,
c. postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur lub rachunków, których terminy płatności jeszcze nie minęły.

4. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.

5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§ 6

1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.

2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

3. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami transportu i kosztami magazynowania oraz karą umowną w wysokości 1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.

4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 60 dni kalendarzowych lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, towar staje się własnością sprzedającego, a kupujący traci do niego wszelkie prawa. Sprzedający ma nadal prawo dochodzi wszelki roszczeń związanych z kosztami wyprodukowania towaru, kosztami transportu i magazynowania towaru.

5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 2 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

§ 7

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.

2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8

1. Sprzedający udziela na swoje produkty gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji ustaje z chwilą zabudowy lub przetworzenia produktu.

2. Gwarancja nie obejmuje następujących właściwości (parametrów) produktów:
a. odporność na czynniki atmosferyczne,
b. stałość barwy
c. porysowania,
d. naleciałości korozji
e. normalnego zużycia produktu,
f. skutków fizycznych i chemicznych uszkodzeń elementów sprzętu, spowodowanych uderzeniami, wstrząsami lub działaniem agresywnych chemicznie substancji lub środowiska,
g. wad, wynikłych z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub w związku z przeciążeniem produktu,
h. uszkodzeń spowodowanych podczas dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione lub też przez stosowanie części nie zatwierdzonych przez producenta,
i. uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia,
j. uszkodzeń spowodowanych niedopełnieniem przez właściciela obowiązku niezwłocznego zgłoszenia usterki.

3. Gwarancja nie obejmuje przypadku, w którym Kupujący wiedział o wadzie wyrobu w chwili jego wydania i mógł ją w chwili wydania zauważyć.

4. W przypadku wykrycia wady i zamiaru zgłoszenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest powstrzymać się od zabudowy lub przetworzenia wyrobów do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego. Naruszenie tego obowiązku skutkuje utratą uprawnień z tytułu gwarancji i zwolnieniem Sprzedającego z obowiązków gwarancyjnych.

5. W każdym przypadku zgłoszenie reklamacji musi zostać sporządzone pisemnie i zawierać określenie Kupującego, precyzyjne opisanie wad , rodzaju i ilości produktów oraz wskazanie dokumentu zakupu przedmiotowych produktów. Producent może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia jakikolwiek niezgodności w dokumentach i sprzęcie.

 

6. Sprzedający rozpatrzy reklamacją w terminie 14 dni od prawidłowego zgłoszenia przez Kupującego. Do czasu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien powstrzymać się od przetwarzania reklamowanego towaru oraz odpowiednio zabezpieczyć towar do chwili jego zbadania przez Sprzedawcę.

7. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedający zobowiązany jest do naprawy lub wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, bądź obniżenia jego ceny. Decyzję w tym zakresie podejmuje Sprzedający przy akceptacji Kupującego.

8. Uszkodzony towar plus dokumenty reklamacyjne dostarcza do sprzedającego, kupujący na własny koszt.

9. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi określona w art. 556-576 k.c. jak i na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego, nie określonego w niniejszej umowie, ulega wyłączeniu.

10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego ograniczona jest do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej 100% wartości netto zamówienia.

11. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści.

§ 9

 Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

§ 10

 Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

§ 11

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany OWS z ważnej przyczyny, jaką jest:
a. konieczność dostosowania OWS do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejsze OWS i skutkujących koniecznością zmodyfikowania OWS w celu zachowania zgodności z prawem;
b. konieczność dostosowania OWS do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną lub zmiana procesu zawierania umów,
d. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w OWS;
e. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w OWS;
f. poprawa obsługi Kupujących.

2. Zmieniony OWS zostanie udostępniony na stronie internetowej Sprzedawcy.

3. Zmiana OWS nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 12

1. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.

2. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

Ogólne warunki sprzedaży

biuro@hanesto.pl

tel. 517 976 229

RODO i polityka prywatności

Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych . Więcej informacji w  RODO i polityka prywatności. 
Oraz ogólne warunki sprzedaży.

© Copyright 2019 Hanesto.pl  All Right Reserved.

Imię i Nazwisko
Twój e-mail:
Tytuł wiadomości
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Adres: ul. Nowa 24a 63-330 Dobrzyca